TELEFONY ZAWAŁOWE 24H
DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

SIERADZ
667-843-226

ŁĘCZYCA
721-943-484

Komunikacja z akcjonariuszami

Ad. 1. Informacje o spółce:

 1. NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu
 2. ul. św. Wawrzyńca 1c/38, 60-539 Poznań
 3. NIP: 7781436597
 4. REGON: 300308384
 5. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261283 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ad. 2. Akcjonariat (akcjonariusze):

 1. kapitał zakładowy:
 • wysokość kapitału zakładowego: 3 952 000,00 zł
 • wysokość kapitału wpłaconego: 3 952 000,00 zł
 1. dematerializacja akcji:
 • wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązującą dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
 • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu.
 • kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – 61 669 02 12, adres: ul. św. Wawrzyńca 1c/38, e-mail: sekretariat@nafis.pl
 • 29 września 2020 r. - pierwsze wezwanie do złożenia akcji w spółce - plik do pobrania
 • 22 październik 2020 r. - drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce - plik do pobrania
 • 10 listopada 2020 r. - trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce - plik do pobrania
 • 26 listopada 2020 r. - czwarte wezwanie do złożenia akcji w spółce - plik do pobrania
 • 16 grudnia 2020 r. - piąte wezwanie do złożenia akcji w spółce - plik do pobrania
 1. Rejestr akcjonariuszy:
 1. walne zgromadzenia:
 • ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał